TPE20 TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL

รหัสทัวร์ TPE20
ทัวร์ TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL
สายการบิน China" ประเทศ ไต้หวัน
ระยะเวลา 5D4N ราคาเริ่มต้น 31,777
ไฮไลท์ทัวร์ หมู่บ้านสายรุ้ง – เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง - ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง 
ถ่ายรูปกับตึกไ
เดินทาง 11, 12 เมษายน 2561 

 

Visitors: 19,699