TPE13 FANTASTIC TAIWAN

รหัสทัวร์ TPE13
ทัวร์ FANTASTIC TAIWAN
สายการบิน Evaair" ประเทศ ไต้หวัน
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 20,777
ไฮไลท์ทัวร์ วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุท
เดินทาง 01 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 

 

Visitors: 19,741