TPE08 TAIWAN BEST VALUE 5D3N BY XW

รหัสทัวร์ TPE08
ทัวร์ TAIWAN BEST VALUE 5D3N BY XW
สายการบิน NOK SCOOT" ประเทศ ไต้หวัน
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 14,777
ไฮไลท์ทัวร์ วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
ตลาดฟ่งเจี๋ย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดซีเหมินตรง
เดินทาง 01 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 

 

Visitors: 19,672