TPE04 ROMANTIC IN TAIWAN 6D4N

รหัสทัวร์ TPE04
ทัวร์ ROMANTIC IN TAIWAN 6D4N
สายการบิน Nok Scoot" ประเทศ ไต้หวัน
ระยะเวลา 6D4N ราคาเริ่มต้น 18,777
ไฮไลท์ทัวร์ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า วัดพระถังซัมจั๋ง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ชมธรรมชาติทางเดินลอยฟ้ชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทาง  

 
Visitors: 19,739