TPE02 TAIWAN DREAM DESTINATION

รหัสทัวร์ TPE02
ทัวร์ TAIWAN DREAM DESTINATION
สายการบิน NOK SCOOT" ประเทศ ไต้หวัน
ระยะเวลา 6D4N ราคาเริ่มต้น 18,777
ไฮไลท์ทัวร์ วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง 
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้
เดินทาง 01 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 
 

 

Visitors: 19,739