NRT01 TOKYO SAKURA STRONG

รหัสทัวร์ NRT01
ทัวร์ TOKYO SAKURA STRONG
สายการบิน Airasia X" ประเทศ ญี่ปุ่น (โตเกียว)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 27,900

 

ไฮไลท์ทัวร์                                             

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –โอวาคุดานิ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุโตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ 
เดินทาง 01 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 

 

 

 

Visitors: 19,676